Untitled Document
หน้าแรก
ที่พัก
 
Untitled Document
 
 

ห้องพัก

ต่อวัน

หมายเหตุ

ห้องพักธรรมดา
500
ไม่รวมอาหารเช้า
ห้องพักพิเศษ
700
ไม่รวมอาหารเช้า
หมายเหตุ ห้องพัก 1 ห้อง พักได้ไม่เกิน 2 ท่าน กรณีที่พักเกินจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มท่านละ 100 บาท  
 

แบบห้องประชุม

ขนาด

ราคา

ห้องพวงชมพู

          30 ท่าน

          เต็มวัน 2,000 บาท

          ครึ่งวัน 1,000 บาท

สุพรรณิการ์           30 ท่าน

          เต็มวัน 2,000 บาท

          ครึ่งวัน 1,000 บาท

ห้องมณฑาทอง

          80 - 100 ท่าน

          เต็มวัน 6,000 บาท

          ครึ่งวัน 3,000 บาท
 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ. จันทบุรี
โทร. 0-3947-1681, 0-3947-1050 , 0-3931-9111 ต่อ 11410-12